Gebiedscommissie Charlois vergadert op de Schere in Zuidwijk

Op maandag 18 december vergadert de gebiedscommissie op de Schere in Zuidwijk.

Iedereen is van harte welkom om de openbare vergadering bij te wonen.

Agenda
1.Opening en mededelingen
2.Mogelijkheid tot inspreken bewoners
3.Vaststellen agenda
4.Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 20 november 2017 en toezeggingenlijst ter kennisname
5.Adviesaanvraag bewonersinitiatieven onder 10.000 euro
6.Aanvraag bewonersinitiatieven boven de 10.000 (nazending)
7.Conceptadvies voorlopige IP – Het Nieuwe Dorp fase 2-3
8.Conceptadvies OV-visie 2018-2040
9.Conceptadvies bestemmingsplan Wielewaal
10.Overzicht verleende vergunningen en ontheffingen
11.Rondvraag
12.Sluiting

De agendastukken zijn te bekijken op de website van de gemeente.

Datum en locatie
Maandag 18 december, aanvang 19.30 uur, schoolgebouw Wereld op Zuid, Schere 41