Deetman rapporteerde aan burgemeester Aboutaleb en minister Donner

De gemeente Rotterdam, maatschappelijk organisaties en het Rijk komen voor 1 september 2011 met een plan voor de verbetering van de leefbaarheid in Rotterdam-Zuid. Zo komen er afspraken over de verbetering van de woningvoorraad, de verhoging van de onderwijsprestaties, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het versterken van de lokale economie. Voor de verbetering van de woningvoorraad gaan het Rijk en de gemeente samen met onder andere corporatiekoepel Aedes, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en een pensioenuitvoerder een alternatieve manier van financiering onderzoeken. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben daartoe in Rotterdam een intentieovereenkomst ondertekend.
Met de ondertekening van de ‘Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid’ geven gemeente en Rijk een eerste uitwerking van het gelijknamige advies dat de commissie Deetman/ Mans in opdracht van het Rijk opstelde. De commissie stelde vanochtend dat Zuid de wijkenaanpak en het Pact op Zuid er slechter voor had gestaan, maar dat een structurele verbetering vraagt om een krachtige bestuurlijke coalitie van Rijk, gemeenten en lokale partners. Die moeten een langjarig commitment aangaan. De gemeente blijft bij de uitvoering als eerste aan zet, maar de ernst van de problemen rechtvaardigt ook extra inzet op nationaal niveau, aldus heer Deetman en de heer Mans in hun advies.
Het Rijk en de gemeente omarmen de conclusie dat de doorbraak op sociaal terrein zit in het goed benutten van de kwaliteiten van jongeren. Om de talentontwikkeling naar een hoger plan te tillen, gaan zij met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven de aanbevelingen van Deetman verder uitwerken. Het Rijk komt met een extra inzet op het wegwerken van taalachterstanden door betere voor- en vroegschoolse educatie en een betere aansluiting daarvan op het basisonderwijs. Het vasthouden van de ‘sociale stijgers’ op Zuid vergt naast goed onderwijs en werk ook een moderne woningvoorraad.
Het ministerie van EL&I zet met extra geld nationaal in op versterking van 9 eerder aangewezen topsectoren waaronder de voor Rotterdam-Zuid belangrijke logistieke sector. Daarbij gaat het ook om het afstemmen van de beroepsopleidingen op de behoefte van het bedrijfsleven. Rijk en regio nemen verder de OV-verbindingen op Rotterdam-Zuid en de Stadshavens onder de loep. Rijk en de gemeente Rotterdam komen deze zomer met een uitwerking van alle acties. Voor 1 september moet het nationaal programma voor Rotterdam-Zuid zijn vastgesteld.