Gebiedsgerichte inkoop Zorg en Welzijnsproducten in Charlois van start

Rotterdam-Charlois wil een nieuwe manier om welzijn te organiseren voor de burger. Het moet volgens hen beter, duidelijker en eenvoudiger worden georganiseerd in de wijken. Om die reden is eind vorig jaar een aantal subsidierelaties met aanbieders van welzijnsproducten per 1-1-2012 stopgezet. Vanaf vandaag kunnen nieuwe aanbieders zich inschrijven, zodat per 1 januari 2012 gestart kan worden met de nieuwe uitvoering. Het komt er ook op neer dat er veel minder geld is voor de diensten.
Gebiedsgerichte inkoop Zorg en Welzijnsproducten in Charlois van start

Meer nadruk op zelfredzaamheid en stimuleren sociale netwerken in wijken

Rotterdam-Charlois wil een nieuwe manier om welzijn te organiseren voor de burger. Het moet beter, duidelijker en eenvoudiger worden georganiseerd in de wijken. Om die reden is eind vorig jaar een aantal subsidierelaties met aanbieders van welzijnsproducten per 1-1-2012 stopgezet. Vanaf vandaag kunnen nieuwe aanbieders zich inschrijven, zodat per 1 januari 2012 gestart kan worden met de nieuwe uitvoering.

Voor 2012 gaat het nog vooral over de welzijnsbudgetten van Charlois en enkele stedelijke budgetten. Vanaf 2013 wordt het mogelijk om het totale pakket aan Zorg en Welzijn gebiedsgericht te organiseren. Charlois is daar op voorbereid.

Kwalitatieve dienstverlening voorop

“Rotterdam-Charlois is voortrekker op het gebied van de gebiedsgerichte inkoop en het opnieuw organiseren van zorg en welzijn in de wijken”, legt Theo Coskun, portefeuillehouder Financiën deelgemeente Charlois uit. “Op dit moment zijn de opdrachten klaar en is de aanbesteding geplaatst. “We zijn ervan overtuigd dat door de bundeling van inzet vanuit de stad en de deelgemeente een kwalitatief hoogwaardiger aanbod mogelijk is dan met de huidige versnippering. Wij willen een samenleving waarbij zoveel mogelijk burgers het zelf doen. Tegelijkertijd willen wij, ondanks de krappe budgetten, voor hen die het op eigen kracht niet kunnen, waarborgen inbouwen voor gespecialiseerde en professionele hulp.

Meer nieuwe gezamenlijke producten

“Niet alleen worden er in de opdrachten aan de welzijns- en zorgorganisaties andere eisen gesteld”, legt Michel de Baan, portefeuillehouder Welzijn uit, “het moet ook met minder financiële middelen. Voor ons staat de kwalitatieve dienstverlening aan de burgers voorop. Er moet ruimte komen om meer nieuwe producten in te zetten. Een aantal structurele subsidierelaties in Rotterdam-Charlois is stopgezet. De nieuwe manier van werken wordt gekoppeld aan een gebiedsgericht plan. Vragen van de meest kwetsbare burgers zijn hierbij het uitgangspunt. Burgers worden gestimuleerd om oog te hebben voor elkaar en elkaar ondersteuning te bieden. Hierdoor verandert ook de huidige rol van het welzijnswerk. Het welzijnswerk richt zich meer op ontplooiing en begeleiding van mensen en het stimuleren sociale netwerken in wijken.”

Keuze stadsbestuur

Verantwoordelijk wethouder Korrie Louwes: “Met de komende decentralisatie van de AWBZ en betere benutting van de eigen kracht van Rotterdammers biedt de weg van gebiedsgerichte inkoop, buiten de sectoren van zorg en welzijn, de mogelijkheden voor de noodzakelijke hervormingen en vernieuwingen. Met minder kunnen we zo toch meer collectieve en kwalitatief goede voorzieningen realiseren.” Het stadsbestuur van Rotterdam heeft in juni 2011 ervoor gekozen om zoveel mogelijk producten Zorg en Welzijn gebiedsgericht in te kopen. Het gaat om een samengesteld pakket: zowel de Wmo-producten van SoZaWe, JOS, de GGD als de welzijnsproducten van Rotterdam-Charlois. Zo kan er per deelgemeente of per wijk worden afgestemd op de behoeften van bewoners aan zorg- en welzijnsproducten. Ook kan worden aangesloten bij bijvoorbeeld de zorgorganisaties, huisartsen en gezondheidscentra voor producten die vanuit het rijk worden gefinancierd.

Klik hier voor meer informatie.