Kindercampus biedt kinderen hele dag onderdak

JUDITH BOER schreef dinsdag 26 september in de Rotterdamse editie van het Algemeen Dagblad een artikel over de kindercampus in Pendrecht.
Tijdens het recentelijke bezoek van minister Atzo Nicolaï kwam de kindercampus ter sprake. Op de foto de minister met naast hem wethouder Dominic Schrijer aan tafel met onder andere Joop Verschoor.

ROTTERDAM – Kinderrijk, kleurrijk en kansrijk. Dat zijn de termen die Beatrixschooldirecteur Joop Verschoor het liefst in zijn mond neemt als hij over Pendrecht praat. De Beatrixschool zetelt middenin de wijk en vormt straks met de drie andere basisscholen daar de spil van de kindercampus, bedoeld om de wijk weer aantrekkelijk te maken.
Pendrecht kampt met een groot aantal stadse problemen. De sociale achterstanden zijn er groot. Zestig procent van de gezinnen is eenoudergezin, vijftig procent van de inwoners leeft onder de armoedegrens en er is een taalachterstand.
Verschoor ziet dat sombere beeld echter langzaam bijtrekken. ,,Stap voor stap gaat het in de wijk de goede kant op. Het wordt weer meer bewoonbaar. Dat hoor ik ook van de ouders.’’
De Beatrixschool neemt, met de andere scholen, een belangrijke plek in in de wijk. Want scholen hebben volgens Verschoor al lang niet meer alleen een onderwijstaak. ,,Onderwijs en welzijn lopen steeds meer door elkaar heen. Kinderen komen soms met heftige verhalen op school. Ze hebben thuis met agressie te maken, worden soms mishandeld. Dat kunnen wij niet negeren.’’
De Beatrixschool werkt daarom met zorgteams, met daarin onder meer het maatschappelijk werk en de GGD. In de school is bovendien een ouderkamer waar ouders taal- en zorgcursussen kunnen volgen.
De kindercampus gaat een stap verder en biedt kinderen in de wijk straks van 7.00 tot 19.00 uur onderdak. Zij moeten straks vanuit de voorschoolse opvang rechtstreeks naar school kunnen, en vanuit school meteen doorstromen naar de naschoolse opvang, de sportvereniging of het buurthuis.
Een belangrijk uitgangspunt is ook dat iedereen binnen de campus dezelfde pedagogische visie heeft. ,,De sportleider, de vrijwilliger van Thuis op Straat, de scholen. Allemaal moeten ze dezelfde regels bezigen. Dat zorgt voor continuïteit voor kinderen,’’ stelt Verschoor.
Hoofddoel is uiteindelijk dat alle ouders hun kind in de wijk naar school of naar een activiteit brengen. ,,Dat zorgt voor meer gemengde scholen en meer binding in de wijk.’’