Oplaadlocatie elektrische auto’s bij Karel de Stouteflat

Het volgende bericht staat op de website van de deelgemeente Charlois.

Het dagelijks bestuur van deelgemeente Charlois heeft het volgende verkeersbesluit genomen:

Tot het instellen van een enkelvoudige oplaadlocatie voor elektrische auto’s op het eerste haakse parkeervak aan de noordoostzijde van de Karel de Stouteflat (Tiengemetenhof). De oplaadlocatie wordt aangeduid met bord E4 (Parkeerplek) van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voorzien van een onderbord met de tekst: “opladen elektrische voertuigen”.
De oplaadlocatie wordt ingesteld in verband met het daar aanwezige winkelgebied.
Zaaknummer: 13/01449
Besluitdatum: 23 december 2013

Bezwaar maken
Besluiten die het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois neemt, kunnen ook anderen dan de direct belanghebbenden aangaan. De Algemene Wet Bestuursrecht en diverse andere wetten en verordeningen geven belanghebbenden de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaar/beroepschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur of bij een andere in de desbetreffende wet genoemde instantie. Dit dient te gebeuren binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na bekendmaking van het besluit.

Nadere inlichtingen over het desbetreffend besluit, onder andere over de precieze datum van bekendmaking, kunt u verkrijgen bij de deelgemeentesecretarie, Boerhaavestraat 11. Tel. 410 74 10. Daar kunt u tevens meer informatie krijgen over de wettelijke mogelijkheden tot indiening van een bezwaar/beroepschrift.

Voorlopige voorziening aanvragen
Diegenen die van mening zijn dat de onmiddellijke uitvoering van een besluit niet dient plaats te hebben, kunnen -naast het indienen van een bezwaarschrift- een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Stuur een afschrift van het besluit waarvoor u een voorziening vraagt alsmede een afschrift van het door u ingediende bezwaarschrift mee met uw verzoek.