Raadstafel over wijkaccommodaties, wat zeiden ze over de Middelburgt?

Meta Peeters was de voorzitter van de raadstafel op maandag 22 november in de Waalhavenzaal van het deelgemeentekantoor. De raadstafel is destijds ingesteld in de plaats van de commissies van de deelgemeenteraad. De raadsleden worden er geïnformeerd over de stand van zaken en kunnen allerlei vragen stellen. De burgers van de deelgemeente krijgen ook de gelegenheid om hun zaken naar voren te brengen. Niet zo uitgebreid meer als toen de eerste tafels werden gehouden en vooral de bewoners van de wijken werden opgeroepen om naar de raadszaal te komen en mee te doen met de discussie binnen de deelgemeente.
Vanuit de gebruikers van de Middelburgt was alleen Yvonne van Jaarsveld naar de raadstafel gekomen. Zij wilde graag weten hoe het nu stond met het vinden van een ruimte voor de judogroep Kodokan Pendrecht. De groep vindt het jammer dat ze uit de Middelburgt moeten en had wel begrepen dat één van de gymzalen van de scholen in de race was om verder te gaan met het geven van judolessen aan judoka’s uit Pendrecht. Maar de informatie stokte een beetje. En TOS maakte nog gebruik van de gymzaal, dus misschien was de zaal wel niet eens beschikbaar.
Vanuit het deelraadsbestuur deden Michel de Baan en Theo Coskun het woord. Er lag een notitie op tafel en alle groepen van de Middelburgt w aren in beeld gebracht en bij elke groep werd aangegeven hoe de vlag ervoor stond.
De opbouwwerker was nog diezelfde middag langs de Middelburgt gegaan en had gepeild of er vanuit de gebruikers nog insprekers zouden zijn. Of dat men het steeds aanzwellende verzet van de mensen, die regelmatig in het wijkgebouw zitten, te horen is naar voren zou brengen. Dat bleek niet het geval te zijn. De meesten lieten weten geen enkele hoop te hebben dat er ook naar hen geluisterd zou worden. Ria Warnaar, die naar de burgemeester geweest was en bij de begrotingsbehandeling de deelraad een dringend beroep op de deelraad had gedaan, had het bericht in De Havenloods gemist en vond het achteraf wel jammer. Stagiaire, Bridget Nalwoga, was wel naar de raadstafel gekomen, maar zag geen kans om zich in de discussie te mengen. Dat bleek ook niet de bedoeling, want toen Bien Hofman iets naar voren wilde brengen, drukte de voorzitter haar op het hart dat dat niet toegestaan was.
Teun Griffioen, bewoner van Zuidwijk en één van de vrijwilligers van het eerste uur van de Larenkamp, mengde zich wel in het debat en wist later op de avond ook nog voor elkaar te krijgen zijn onbeantwoorde vraag nog een keer te stellen. Of dat antwoord hem bevredigde? Niet echt.
De politieke partijen maken er ook in de raadstafel een echt politiek spel van en je moet als geïnteresseerde burger veel geduld hebben en wel erg gemotiveerd zijn om het gehakketak uit te zitten.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie zetten Michel de Baan en Theo Coskun uiteen hoe de vlag ervoor stond.
De Middelburgt heeft een potentiële huurder, dat is het KinderServiceHotel (KSH) en het concept huurcontract zou diezelfde week nog gereed zijn. De knelpunten waren: de afgifte van verbouwvergunningen, procedure rond het afgeven van een gebruiksvergunning en de kwestie van de bibliotheek. De Bibliotheek Rotterdam gaat de filialen terugbrengen tot 7. Het is niet duidelijk of de Pendrechtse bieb daar bij zit of niet. Het zelfs niet duidelijk of Zuidwijk en Pendrecht samen een bibliotheek overhouden. Het KSH moet dus rekening houden met een onzekere toekomst van de bibliotheek.
Verder bleken er afspraken met de alle huurders te bestaan.
Charlois’ Welzijn’s kinderopvang en activiteitencentrum verhuist de laatste week van december
De Kindercampus Pendrecht zal haar activiteiten in de Christus Triomfator Kerk van Het Zout der Aarde gaan houden.
De stichting Encuentro (kerkgenootschap) is zelf op zoek naar een ander onderkomen.
Naar de Larenkamp gaan het Victory Gospelkoor, Damesgym de Outfitters, en de Bridgevereniging.
De geloofsgemeenschap Immanuël gaat naar de Kapelburg.
De EHBO-vereniging Pendrecht kan op verschillende plaatsen in Pendrecht terecht.
De dansvereniging gaat naar de Nieuwe Nachtegaal.
En de Judogroep Kodokan Pendrecht bleek twee mogelijkheden te hebben. Waar een voorkeur is voor de gymzaal van één van de basisscholen.
Na 1 januari 2011 blijkt er nog een bedrag van € 15.833 bij te moeten exclusief van wat er bij de Bibliotheek Pendrecht moet. SenR (Sport en Recreatie) de gemeentelijke dienst, die nogal in ongenade gevallen is bij de deelgemeente moet voor € 704.000 en 13,8 Fte (voltijdwerkplekken) een oplossing op andere plaatsen binnen of buiten de dienst vinden.
Van de Larenkamp wil men naast een gebouw voor gezondheidsdiensten een community arts centrum maken. Dus misschien krijgt het Pendrecht Theater er een broertje bij in Zuidwijk.
De raadsleden wilden overal het naadje van de kous van weten. Maar het motto: we willen wel activiteiten subsidiëren, maar geen gebouwen, bleef bij iedereen, unaniem overeind. De waarschuwing van Ria Warnaar: ‘investeer in mensen, zorg dat daar ook een gebouw voor is en zorg ervoor dat de verschillende activiteiten en groepen in de wijk elkaar in een wijkgebouw kunnen blijven ontmoeten’, vindt geen weerklank in de politiek.
Michel de Baan houdt ervan om van de gemeente en deelgemeente te spreken als van een concern. Kosten en baten moeten met elkaar in overeenstemming zijn, misschien als je het doortrekt ook zelfs winst opleveren. Dat activiteiten een gebouw en beheerders nodig hebben blijft een beetje buiten het beeld van de deelgemeente. Nou worden ze daar ook toe gedwongen door een sterk bezuinigende gemeente en regering. Er zijn nog meer kortingen uit Den Haag op komst.
Er is dus vanuit bewoners veel creativiteit nodig om activiteiten en voorzieningen gaande te houden.