Verkeerseducatieprojecten voor scholen en bewonersavond over 30 km-zone

Op 4 juni werd tijdens de Verkeersactiedag op Plein 1953 een petitie aangeboden aan wethouder Eerdmans om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid rondom scholen in de wijk. Deze week antwoordde wethouder Langenberg middels een brief aan de Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk hierop:

Geachte heer Timmer,

Op 4 juni jl. tijdens de Verkeersactiedag Pendrecht heeft wethouder Eerdmans de petitie waarmee u vraagt om aandacht voor de verkeersveiligheid rondom scholen en de inrichting van 30 km-zones persoonlijk in ontvangst genomen. Wethouder Eerdmans heeft tijdens de Verkeersactiedag al gereageerd op de petitie en deze later naar mij doorgestuurd met het verzoek hier ook op te reageren. Dit doe ik hierbij graag.

Allereerst wil ik alle bij de Verkeersactiedag Pendrecht betrokken organisaties en personen een compliment geven voor hun inzet. Verkeersveiligheid is een zaak van en voor de hele stad. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid in de stad verbetert. Ik juich dit initiatief dan ook van harte toe en hoop dat de Verkeersactiedag Pendrecht ook volgend jaar weer een vervolg krijgt.

In de petitie vraagt u aandacht voor een veilige schoolomgeving in Charlois en verzoekt u om maatregelen te nemen om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders deelt uw zorg en vindt dat in Rotterdam ieder kind zich veilig en zo zelfstandig mogelijk in het verkeer moet kunnen bewegen. Samen met onder andere Rotterdammers, belangenorganisaties en gebiedscommissies heeft het college het document ‘Rotterdam Verkeersveilig’ opgesteld, een plan om de verkeersveiligheid de komende jaren te vergroten. Het college heeft scholen/scholieren gekozen als één van de prioriteiten en zet in op infrastructuur, gedrag en handhaving.

In het nieuwe schooljaar 2015/2016 zullen alle scholen benaderd worden om deel te nemen aan diverse verkeerseducatieprojecten. Scholen krijgen via een link op de website www.rotterdam.nl de kans om via een soort verkeersmenukaart aan te geven van welke verkeersprojecten zij gebruik wensen te maken. Dit kunnen bijvoorbeeld dode-hoek-lessen zijn, extra fietslessen die door een vakdocent gegeven worden, het uitzetten van een fietsexamen of oversteeklessen. Ook kunnen scholen ervoor kiezen om de directe schoolomgeving te gaan schouwen met een verkeerskundige om te kijken of er maatregelen genomen kunnen worden om de schoolomgeving veiliger te maken. U begrijpt dat dit tijd en geld kost en het college kan niet alles tegelijk aanpakken. Daarom bepaalt het college samen met de gebiedscommissies waar de inzet het hardst nodig is.

Het college streeft ernaar bewoners (nog meer) te betrekken bij de verbetering van verkeersonveilige situaties in hun buurt. Gezien het grote aantal ondertekenaars van de petitie reken ik in Charlois op een hoge mate van betrokkenheid. De afgelopen jaren is er natuurlijk niet stilgezeten en zijn in Charlois samen met bewoners en de partners al mooie resultaten bereikt. De Verkeersactiedagen Pendrecht, de aanpak van black spots zoals de Dorpsweg/Fuutstraat en diverse kleine en grote verkeersmaatregelen zoals het invoeren van bromfiets op de rijbaan zijn mooie voorbeelden hiervan. Voor de komende jaren moeten we de samenwerking intensiveren, de schouders eronder zetten en met elkaar de behaalde resultaten ook laten zien. In dat kader reken ik ook op uw medewerking.

De klachten over de 30 km-zone Charloisse Lagedijk zijn mij bekend. In september organiseert de gemeente een avond om samen met de bewoners te bespreken welke (on)mogelijkheden er zijn om hun klachten op te lossen. Samen met de gebiedscommissie Charlois zal daarnaast ook geïnventariseerd worden welke 30 km-zones/-wegen in Charlois aandacht en prioriteit behoeven. Hierbij zal de aandacht nadrukkelijk uitgaan naar de omgeving van scholen. Vervolgens zal het verkeersoverleg om een advies en voorstel voor maatregelen worden gevraagd. Over de uitkomst hiervan wordt u dan geïnformeerd.

Met de politie zijn binnen de aanpak van de verkeersveiligheid afspraken gemaakt over handhaving. De politie maakt gebruik van de landelijke campagnekalender verkeersveiligheid voor het inplannen van handhavingsacties in het verkeer. Daarnaast wordt eind september/begin oktober het Actieplan Asociaal en Agressief Rijgedrag gepresenteerd. Hierin zijn de extra acties opgenomen die de gemeente samen met de politie en het OM onderneemt tegen asociaal en agressief rijgedrag. De acties zijn bijvoorbeeld gericht op alcoholgebruik in het verkeer, afleiding tijdens het rijden, te hard rijden of scooteroverlast.

Tot slot kan ik u meedelen dat ik het zeer op prijs stel dat u mij door middel van de petitie heeft laten weten wat er in uw buurt aan de hand is. Ik ben ervan overtuigd dat de concrete acties die volgen uit het document ‘Rotterdam Verkeersveilig’ en de daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma’s de verkeersveiligheid in Charlois positief zullen beïnvloeden. Uiteraard zal ik de vooruitgang in de verkeersveiligheid nauwlettend volgen en zo nodig met partners (nieuwe) initiatieven ontplooien om de in het document ‘Rotterdam Verkeersveilig’ gestelde doelen te bereiken.

Met vriendelijke groet,

Pex Langenberg,
Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie