Verslag van de Raad in de Wijk op 10 maart 2008

De griffie van de deelgemeente Charlois maakte een compleet verslag van de Raad in de Wijk op 10 maart 2008. Het is verslag is o0ok te vinden op de site van de deelgemeente: www.deelraadinfo.nl/charlois.
Raad in de wijk in Pendrecht
10 maart 2008

Op de foto Robin Blokland en Mirjam Wagensveld van de griffie van de deelgemeente Cahrlois.

Aanwezig:
Ca. 100 bewoners uit Pendrecht, Dick Lockhorst (voorzitter dagelijks bestuur), Lionel Martijn (dagelijks bestuur), Ursul Schaap (PvdA), Petra Notenboom (Leefbaar Rotterdam), Marco van Dijck (PvdA), Marja Beijk-van Lankeren (PvdA), Bouchra Ismaili (Lijst Ismaili Charlois), Roelof Pit (PvdA), Evert van der Schee (PvdA), Joyce Calogreedy (Leefbaar Rotterdam), Carina Klamer (Groen Links), Peter Diepenhorst (CDA), Nico van Setten (Leefbaar Rotterdam), Agnes Morene (PvdA), Ronald Tol (Leefbaar Rotterdam), Stefano Clarijs (CDA), Maria Comenencia (Leefbaar Rotterdam), Sjaak Brouns (Gemeentewerken), Jilles Mast (Gebiedscoördinator Roteb), Joost Breijer (Beheercoördinator Pendrecht), Harry de Boer (De Nieuwe Unie), Nico Ros (De Nieuwe Unie), Duco de Bruijn (Gebiedsmanager Pendrecht), Ines Balkema (Wijkcoördinator), Lieske Nuijens (Projectleider Kindercampus), Rieks Westrik (Opbouwwerker Charlois Welzijn), Lucas van Heel (Wijkteamchef politie), Ron Snijder (Gebiedscoördinator Zuid Stadstoezicht),
Michiel vd Pols (Stadsmarinier), Paul Lohman (WOM), Sonia Krijgsman (WOM)

Opening & welkom
Ursul Schaap opent de Raad in de wijk in Pendrecht. Hij is PvdA-deelraadslid in Charlois en zal tijdens deze bijeenkomst optreden als onafhankelijk discussieleider.
De voorzitter van het dagelijks bestuur, Dick Lockhorst, heet alle aanwezigen welkom. Hij introduceert de aanwezige leden van de deelraad en leden van het dagelijks bestuur van Charlois en de ambtenaren van de deelgemeente en de diensten. Met deze mensen kunnen de bewoners van Pendrecht vanavond in gesprek gaan over dingen die zij belangrijk vinden in hun wijk en welke dingen goed en minder goed gaan. Voordat deze gesprekken plaatsvinden wordt er een korte toelichting gegeven worden op het programma Pendrecht zet door.
Presentatie Duco de Bruijn en Ines Balkema “Pendrecht zet door”
Duco de Bruijn en Ines Balkema geven een toelichting op het programma Pendrecht zet door. Zij geven aan wat er inmiddels is gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de Kindercampus en het servicepunt Pendrecht. Ook vertellen ze hoe er nu verder wordt gegaan in Pendrecht. Er is aandacht voor de actie Schoon schip, de sloop en nieuwbouw (in 2012 gereed) en het Plein 1953.
Tot 2010 is er extra geld om te investeren, daarna moet de wijk het op eigen kracht doen. Bewoners worden hierin ondersteund door middel van projecten. Een voorbeeld hiervan is het hondenproject, waarbij bewoners een bijdrage leveren aan de veiligheid in hun wijk.
Gesprekken bewoners, deelraadsleden en ambtenaren
Na de presentatie is er gelegenheid om aan de hand van de thema’s economie, fysiek, buitenruimte, veilig en sociaal met elkaar in gesprek te gaan. Bij elk thema zijn deelraadsleden en ambtenaren van de deelgemeente en diensten aanwezig om op vragen en opmerkingen van bewoners te reageren. Alle opmerkingen die tijdens deze gesprekken zijn gemaakt zijn opgenomen in de bijlage.
Terugkoppeling van de gesprekken
Na de gesprekken van de bewoners met deelraadsleden en ambtenaren, geven de deelraadsleden per thema een korte terugkoppeling van de zaken die de bewoners ter sprake brachten.
• Sociaal
Peter Diepenhorst geeft aan welke onderwerpen bij het thema sociaal door de bewoners het meest genoemd werden. Veel genoemd zijn overlast, het betaald parkeren, het feit dat er vanavond geen afspiegeling van de wijk aanwezig is, het Plein 1953 en de plannen voor een casino. Ook willen de bewoners voorzieningen voor jongeren en allochtonen, moet bus 77 weer de oude route gaan rijden en is er meer controle gewenst door woningbouwcorporaties aan wie zij verhuren.
• Veilig
Agnes Morene geeft een terugkoppeling van veelgehoorde opmerkingen rondom het thema veilig. Hier werden problemen rondom het metrostation Slinge, de verkeersveiligheid, hangjeugd en drankgebruik op het Plein 1953 en fietsen en drankgebruik veel gehoord.
• Economie
Roelof Pit noemt de opmerkingen op die er zijn gemaakt over het thema economie. Voor een groot deel gingen deze opmerkingen over het Plein 1953. Bewoners gaven aan dat er veel leegstand is en het onderhoud slecht is. Er zou op een groot verlicht bord moeten worden aangegeven welke winkels er zijn op het Plein 1953. Na sluitingstijd zouden de winkels er ook fatsoenlijk uit moeten zien, zonder rolluiken, maar bijvoorbeeld met mooie etalages. Tenslotte is betaald parkeren een probleem.
• Buitenruimte
Marja Beijk-van Lankeren geeft aan welke onderwerpen er op het gebied van buitenruimte zijn genoemd door de bewoners. Problemen zijn er met de verkeersveiligheid, het sluipverkeer en parkeergelegenheid. Ook spreken bewoners de wens uit om ’s nachts beveiliging te hebben, ze willen goede verlichting (ook wanneer straten zijn opengebroken) en ze hopen dat de stellen die nu in de wijk wonen worden behouden.
• Fysiek
Carina Klamer geeft een terugkoppeling van de genoemde problemen rondom het thema fysiek. Hier wordt vooral de gebrekkige kwaliteit van nieuwbouwwoningen, de bouwkwaliteit van de oudbouw en de route van het bouwverkeer genoemd. Tenslotte is het grondwater een groot probleem in de wijk.
Discussie
Tijdens de discussie, die werd geleid door Ursul Schaap, krijgen bewoners de gelegenheid om te discussiëren over de drie thema’s, die het meest blijken te leven: buitenruimte, veiligheid en Plein 1953.
• Buitenruimte
Allereerst komt bij het thema buitenruimte het probleem van de meeuwen aan de orde. Enkele bewoners geven aan dat er vuilnis op straat ligt en er met brood gestrooid wordt. Hier komen meeuwen en ratten op af. Misschien is er een “broodproject” nodig? Overigens zijn niet alle meeuwen de bewoners tot last, “huismeeuw” Willem komt iedere dag op vaste tijden zijn sardientjes halen.
Een bewoonster geeft aan dat er tijdens de bijeenkomst van vandaag geen afspiegeling van de wijk aanwezig is, terwijl het probleem van de meeuwen door allerlei mensen uit de wijk wordt veroorzaakt.
Een ander probleem is de Singel bij speeltuin 7. Volgens een bewoner worden allerlei dingen uit de speeltuin gesloopt en worden de brokstukken daarvan en stoeptegels in de singel gegooid. Het water staat er laag, vissen is niet meer mogelijk. De bewoner geeft dan ook aan dat de Singel uitgebaggerd zou moeten worden.
Een andere bewoner geeft aan dat er te snel een bekeuring wordt gegeven voor parkeren zonder te betalen.
Tenslotte geeft Duco de Bruijn een reactie op het broodprobleem. Dit probleem zou door middel van een bericht in de wijkkrant of een brief die huis aan huis verspreid wordt onder de aandacht gebracht kunnen worden. Ines Balkema geeft aan dat men elkaar moet aanspreken op fout gedrag.

• Veiligheid
Door een aantal bewoners wordt aangegeven dat er meer verlichting in de wijk moet komen en dat er meer mensen op straat moeten komen. Ook moet de politie meer uit het busje komen, volgens een bewoner. Een andere bewoner geeft aan dat het nu lijkt alsof er minder gebeurt. Dit wordt echter veroorzaakt doordat mensen niet meer de moeite nemen om de politie te bellen.
Wat betreft de verkeersveiligheid wordt door een bewoner aangegeven dat de oversteek op de Krabbedijkstaat een gevaarlijk punt is. Door de heuvel heb je geen overzicht op de kruising.
Tenslotte wordt gevraagd of de hekjes langs het wandelpad langs de Singel weggehaald kunnen worden. Mensen met kinderwagens en scootmobiels kunnen hier moeilijk doorheen. Een bewoner geeft aan ook iets positiefs te willen noemen. Een man in een scootmobiel die hier is gevallen is overeind geholpen door drie Antilliaanse jongens.

• Plein 1953
Het gebouw van de Plus moet weg. Er wordt geopperd om in de parkeergarage van het gebouw een dagmarkt te realiseren.
Enkele bewoners geven aan dat betaald parkeren moet worden afgeschaft. Voorwaarde is dan wel dat er meer parkeerplaatsen komen. Een ander stelt voor om de eerste twee uur parkeren gratis te laten zijn. Op deze manier blijven auto’s niet heel lang geparkeerd staan, maar kan je wel je boodschappen doen.
Een andere bewoner vraagt zich af waarom er een bouwvergunning wordt afgegeven terwijl er veel leegstand is.
Er wordt geopperd een hofje langs de winkels te maken.
Een andere opmerking is dat ervoor gezorgd moet worden dat er mensen zijn in de wijk die kopen. De Nieuwe Unie geeft aan dat er in 2008 wordt begonnen met bouwen van nieuwe woningen, in 2012 zullen deze gereed zijn
Tenslotte wordt er gevraagd hoe het zit met het podium in de vijver. De gebiedsmanager geeft aan dat hiervoor een bouwvergunning is aangevraagd en mensen nog kunnen inspreken. Het podium ligt in het water en is vandalismebestendig. Een bewoner vraagt daarop of dat ook zo is wanneer het vriest. Duco geeft aan dat de vloer van beton is en ook bij ijs niet beschadigd kan worden.
Een bewoonster geeft aan dat er voor het prijskaartje dat aan het podium hangt vijf jaar lang evenementen kunnen worden georganiseerd.

Sluiting
Na de discussie sluit Dick Lockhorst de avond af. Hij geeft aan dat het dagelijks bestuur alle gehoorde klachten serieus neemt en hier altijd op aan te spreken is.
Wat betreft het betaald parkeren geeft hij aan dat dit stedelijk geregeld is. Het dagelijks bestuur van Charlois heeft er echter bij de gemeente op aangedrongen om één lijn voor heel Rotterdam te handhaven.
Ook geeft hij een reactie op de klachten met betrekking tot de defecte straatverlichting. Voor straatverlichting worden op dit moment ongeveer 300 soorten armaturen gebruikt. De gemeente wil dit aantal terugbrengen naar 25 soorten. Dit verklaart waarom er niet altijd direct actie wordt ondernomen naar aanleiding van een melding van defecte verlichting.
Met betrekking tot de problemen met het grondwater geeft hij aan dat er een nieuw waterhuishoudingsplan voor Rotterdam Zuid wordt opgesteld.
Tot slot bedankt Dick iedereen voor zijn of haar komst.

Bijlage: uitwerking flip-overs

Veilig
• Hoofdingang portiek Yersekestraat wordt slot regelmatig vernield – De nieuwe unie bellen helpt niet voldoende, gebeurt steeds toch weer
• Daklozen uit het Baken hangen rond in Halsterenstraat en omgeving, kinderen vinden dat eng
• Omgeving metro Slinge onveilig
– niet verlicht
– bestrating stuk
– RET blijft binnen zitten
– er hangen ongure types rond
• Fietsen op plein 1953
• Fietsen in de verkeerde richting op fietspad Slinge/Krabbedijkstraat, politie doet niets
• Hard rijden in Serooskerkestraat, Zierikzeestraat, Kerkwervesingel (auto’s en scooters)
• Drinken op het plein
• Dealen Krabbendijkehof
• Scheuren Krabbedijkestraat
• Al heel lang bezig om een lantaarnpaal brandend te krijgen, 0800 zegt “moet Vestia doen”, die zegt “nee”, niemand neemt verantwoordelijkheid, is al bijna vijf jaar aan de gang
• St. Annalandstaat en Tholenstraat: veel particuliere huisbazen, veel huisvuil, ROTEB komt er nooit
• Verlichting fietspad Nieuw Vossemeerweg naar Groene Kruisweg brandt wel, maar is bovengronds verbonden met elektriciteitsdraden
• Achter Biezelingeplein vlak bij speeltuin Pendrecht 7 brandt al heel lang niet, is bekend, maar gebeurt niets.
• Eerste helft Stavenissestraat brandt verlichting al heel lang niet
• Sommeldijkstraat overlast van verkeer dat verkeerd de straat in rijdt, is eenrichtingsverkeer.
• Ooltgensplaathof: vernielingen scootmobiels
• Schoon en heel Tiengemetenflat
• Hangjeugd rond Halsterenstraat
• Veiligheid metrostation en Zuiderparkflat
• Schoon en heel Sliedrechtstraat / Krabbedijkstraat
• Jeugd op Plein 1953
• Zierikzeestraat: scooters en hangjeugd

Buitenruimte
• Zwerfvuil Zierikzeestraat
• Duivenoverlast
• Binnenterreinen (particulier)
• Groenvoorziening Zierikzeestraat (Wemeldingenstraat)
• Melden klachten 0800-1545 (nummer niet bekend bij bewoners)
• Singels uitbaggeren
• Parkeerplekken in straten
• Slopen speelplekken
• Metrostation / parkeerdek
• Oversteekplaatsen schoolkinderen

Sociaal
• Buslijn 77
• Overlast sportplein “Over de Slinge” (tot diep in de nacht geluidsoverlast)
• Betaald parkeren
• Kindercampus: muziek zachter
• Plein 1953: gezellige sfeer door bloembakken
• Zorg goed geregeld
• Overlast jongeren (drugs, harde muziek) van Halsterenstraat
• Overlast Zierikzeestraat en Serooskerkestraat: jongeren, drugs, harde muziek en hard rijden door de straten
• Eigenaren last van huurders
• Nieuwe Unie: te weinig aandacht van woningcorporaties aan welke bewoners ze verhuren
• Meer specifieke doelgroepen benaderen, nu eenzijdige opkomst
• Plein 1953 is stenen paradijs
• Meer activiteiten voor jongeren
• Wat is het sociale nut van een casino in een wijk met weinig koopkracht
• Weinig jongeren en allochtonen aanwezig bij bijeenkomsten
• Hoek Fijnaartpad naar Burghsluissingel: daar loopt een pad dat niet wordt onderhouden. Vele malen gebeld, het pad heeft geen naam en is niet bekend bij de deelgemeente

Economie
Plein 1953 e.o.
• Groot verlicht bord met welke winkels er op Plein 1953 zijn
• Meerwaarde tenniszaak
• Podium kost een ton, waarom niet aan belangrijkere zaken besteden
• Rolluiken op plein vervangen door iets anders
• Fietswinkel
• ’s nachts bewaking
• Verlichting bushalte
• Variatie winkels
• Opknappen Krabbedijkstraat
• Bak- en braadwinkel (kippenboer): wonen boven dergelijke zaak
• Winkels in kleinere eenheden aanbieden
• Plein open (schoenendoos slopen)
• Kiosken moesten weg voor dagwinkels
• Winkels kant Kruitvat is een puinhoop (WOM eigenaar?)
• Krabbendijkstraat: alles in eenzelfde stijl (renovatie plein als voorbeeld)
• Eigenaar WOM eisen stellen aan ondernemers (diploma’s o.i.d.)
• Betaald parkeren afschaffen (zie Zuidwijk)

Fysiek
• Lekkage Ostreaflat (gang en douche)
• Grondwaterproblematiek Herkingenstraat
• Toekomst Kerkwervesingel
• Bouwkwaliteit Schouwen-Duiveland
• Bouwverkeer richting Ossenissebuurt
• Biezelingenplein: veel achterstallig onderhoud buiten (hekwerk, wateroverlast in het groen)
• Slechte woningen, vocht in en om de woningen, verzakking van de grond (Halsterenstraat)