Goede Raad is Gratis

Ondertoezichtstelling (OTS) en Gezinsvoogd.

Mevrouw G. legde de volgende vraag voor: “mijn kind is de laatste tijd nogal wat met Justitie in aanraking geweest. Nu wil de Officier van Justitie plotseling een ondertoezichtstelling aanvragen een gezinsvoogd benoemen. Wat betekent dat?”
Een ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel die door de kinderrechter kan worden uitgesproken wanneer de geestelijke of lichamelijke belangen of gezondheid van de minderjarige ernstig worden bedreigd. Dit is het geval wanneer ouders de opvoeding en verzorging niet goed aankunnen, bij verslaving, wanneer het kind vaak in aanraking komt met de politie wegens kleine criminaliteit, weglopen, kindermishandeling of psychiatrische problematiek van ouders. De ouders krijgen dan feitelijk tijdelijke hulp en toezicht bij de opvoeding van hun kinderen. In deze zaak is dus de Officier van Justitie die de kinderrechter vraagt een beslissing te nemen over OTS.
De ouders behouden het gezag, maar als gevolg van de OTS wordt het beperkt. De minderjarige komt onder toezicht te staan van Bureau jeugdzorg (BIZ). BIZ wijst een gezinsvoogd toe. Uitgangspunt bij de OTS is dat de ouders de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het kind zoveel mogelijk zelf kan behouden. De minderjarige kan (indien nodig) ook uit huis geplaatst worden.
De ouders worden opgeroepen voor een rechtszitting bij de kinderrechter. Op de zitting hebben ze de mogelijkheid om eventuele bezwaren naar voren te brengen. De behandeling vindt plaats met gesloten deuren, maar er is wel iemand van de raad van de kinderbescherming aanwezig.
Als het gaat om jongeren vanaf 12 jaar (in casu was dat het geval) moet de kinderrechter ook zijn mening vragen. Het horen van de kinderen gebeurt altijd zonder dat de ouders erbij zijn. Een kind dat jonger is dan 12 jaar mag door de kinderrechter hoort worden, maar het is niet verplicht. Als de kinderrechter alle belangen heeft gehoord en tot de conclusie komt dat een OTS nodig is, stelt hij de minderjarige onder toezicht van Bureau jeugdzorg. De kinderrechter kan de OTS zo nodig tegen de wil van de ouders of het kind uitspreken. Tegen de beslissing van de kinderrechter kunnen de ouders in hoger beroep.
De benoemde gezinsvoogd stelt een hulpverleningsplan op en bespreekt dit met de ouders. Hij moet samen met de ouders de belangen van het kind bewaken. De gezinsvoogd heeft regelmatig contact met het kind dat hij begeleidt en ondersteund. Voor problemen die zich voordoen, kunnen ouders en kind bij de gezinsvoogd terecht. Zo nodig werkt de gezinsvoogd samen met de school of organiseert hij andere hulpverlening voor het gezin.
De ondertoezichtstelling wordt door de kinderrechter uitgesproken voor maximaal één jaar en kan steeds verlengd worden met een jaar. Op verzoek van Bureau jeugdzorg, maar ook de ouders zelf of andere belanghebbenden.
De ondertoezichtstelling eindigt als de termijn van de uitspraak is verstreken en er niet om verlenging is gevraagd; als de jongere meerderjarig wordt; of als de rechtbank instemt met een tussentijds beëindigingverzoek of een verzoek tot verlenging afwijst.
Om haar bezwaren tegen het verzoek goed naar voren te kunnen brengen, kreeg mevrouw G. van mij een aantal adressen van gespecialiseerde advocaten en een uitleg over de werking van de “wet op de rechtsbijstand” inzake de kosten van een advocaat..

Aftitels
SRR/AP/16 mei 2011