Goede raad is gratis!

Bijdrage Zuidwijk en In de Kijkerd
kopijdatum 30 augustus 2010

Op de foto Arnold Petie in opperbeste stemming in het Servicepunt Pendrecht. Zijn onderwerp is mider opgewekt, maar kan nou eenmaal voorkomen. En hij weet altijd raad en die raad is gratis.

De oude heer Z. was een eenzame oude man. Hij was al 83 en voorzover de buren bekend, had hij geen familie. Aangezien niemand hem al een aantal dagen gezien had, werden zijn buren ongerust. Omdat op aanbellen en telefoneren niet gereageerd werd, schakelden zij de wijkagent in. Deze heeft de oude man toen gevonden. Hij was rustig in zijn slaap overleden. Twee buurvrouwen, die hem al jaren naliepen, willen weten hoe het nu verder zou gaan.
Dat gaat ongeveer zo:
De dokter waarschuwt de begrafenisondernemer en die gaat op zoek in de papieren om te kijken of hij begrafenispolissen kan vinden en of familiegegevens. Blijkt er niemand te zijn die opdracht kan- of wil geven voor de begrafenis, dan waarschuwt hij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een speciale afdeling daarvan: Stedelijke Zorg voert namelijk namens de burgemeester de Wet op de Lijkbezorging uit, waarin is vastgelegd dat de lijkbezorging door de burgemeester moet worden geregeld, als er niemand maatregelen neemt om de lijkbezorging overeenkomstig de wet te regelen. De afdeling Stedelijke Zorg werkt met een vaste begrafenisondernemer, tenzij de overledene zich op enigerlei wijze gebonden heeft aan een andere begrafenisondernemer. Dit kan blijken uit stukken die in de woning zijn aangetroffen. Met de begrafenisondernemer wordt geregeld dat de begrafenis op een sobere wijze wordt uitgevoerd. Vervolgens gaat Stedelijke Zorg op zoek naar erfgenamen of naar een testament. Als deze niet achterhaald kunnen worden, moet meestal geconcludeerd worden dat er sprake is van een onbeheerde nalatenschap: dit houdt in dat er niemand is die aanspraak maakt op nalatenschap of wanneer bekende erfgenamen de nalatenschap verwerpen. Het verwerpen van een nalatenschap gaat overigens middels een op te maken akte bij de griffie van de Rechtbank. Vervolgens gaat de afdeling Stedelijke Zorg over tot beheer van de nalatenschap. Dit kan onder andere betekenen dat de woning ontruimd wordt; dat deze wordt overgedragen aan de verhuurder, dat het lopende energiecontract wordt afgesloten en dat TGP post BV in kennis wordt gesteld van het overlijden, zodat de post niet langer bezorgd wordt. Vervolgens worden alle vermogensbestanddelen bij elkaar gehaald en te geld de gemaakt. De opbrengst wordt gebruikt voor het betalen van de begrafenisrekening. Voor een eventueel restant van de begrafeniskosten wordt bijzondere bijstand verleent. Blijkt uit verder onderzoek dat geen verhaal op de nalatenschap (lees erfgenamen) mogelijk is, dan wordt daarna het dossier gesloten.

SRR/AP/29 juli 2010