“Goede raad is Gratis” De WAO en de WIA

Tijdens het spreekuur van de sociaal raadsman stelt de heer A. een vraag over de WAO. Mijnheer A. is 52 jaar en ontvangt al sinds jaren een WAO-uitkering. Nu las hij in de krant dat de Eerste Kamer op 8 november 2005 akkoord is gegaan met de vervanging van de WAO door de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) per 1 januari 2006. De klant heeft begrepen dat het onder de nieuwe wet moeilijker wordt om een uitkering te krijgen. Maar : “wat betekent dat nu voor mijn uitkering?”

gevolgen voor de WAO
De raadsman vertelt dat de gevolgen voor hem persoonlijk niet zo groot zijn. Op ieder die op 1 januari 2006 WAO geniet, blijft de oude wet namelijk van toepassing. De WIA geldt alleen voor de nieuwe arbeidsongeschikten. Wel krijgen WAO-ers onder de 50 jaar bij herkeuring te maken krijgen met de nieuwe, strengere herkeuringsregels van de WIA. De heer A. valt op grond van zijn leeftijd buiten deze groep. Van veel WAO-ers onder de 50 jaar verlaagt of stopt de uitkering na herkeuring.

volledig arbeidsongeschikt in de WIA
De WIA is bestemd voor mensen die na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en dat op 1 januari 2006 nog steeds zijn. De regering wil het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitke-ring verlagen. Dat doet men door zieke werknemers zoveel mogelijk aan het werk te houden of te krijgen. Alleen mensen die volledig en duurzaam door hun ziekte niet meer kunnen wer-ken krijgen voortaan een arbeidsongeschiktheidsuitkering (de IVA). Op grond van de WIA bent u alleen arbeidsongeschikt wanneer u als gevolg van ziekte niet meer dan 20% van het laatstverdiende loon kunt verdienen én u ook niet meer beter kunt worden. De hoogte van de uitkering bedraagt dan 70%. Wanneer de instroom van nieuwe volledige arbeidsongeschikten in een jaar lager is dan 25.000, dan wordt de uitkering voor dat jaar achteraf verhoogd tot 75%.

gedeeltelijk arbeidsongeschikt in de WIA
Verdient u door uw ziekte 80% of minder van uw laatste loon, of verwacht de verzekerings-arts dat binnenkort voldoende herstelt om het werk te kunnen hervatten? Dan geldt meteen de regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten.
In de ‘oude’ WAO kreeg u nog een gedeeltelijke uitkering bij een loonverlies tussen de 15 en 25 %. Dat is anders in de WIA. Is het loonverlies minder dan 35 % dan blijft u in dienst van uw werkgever. U en uw werkgever moeten er alles aan doen om u aan het werk te houden. Lukt dat niet dan heeft u eventueel recht op WW of bijstand. Bij een loonverlies tussen de 35 en 80% komt u in de regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (de WGA). Vindt u niet direct werk dan bestaat tijdelijk recht op een uitkering van 70% van het laatste loon. Werkt u wel dan krijgt u boven op het nieuwe loon een uitkering die 70% is van het bedrag dat u min-der verdient in vergelijking met het vroegere loon.

Aftitels

SRR/HvB/AP/21-11-05.