Iedere verkeersmaatregel heeft zowel voor- als nadelen

Afgelopen maandag spraken betrokken partijen, bewoners en ondernemers over het nemen van verkeersmaatregelen op de Charloisse Lagedijk.
Afgelopen maandag vond bij voetbalclub Transvalia een bijeenkomst plaats over de verkeersveiligheid op de Charloisse Lagedijk. Al tientallen jaren is te hard rijden een groot probleem op de dijk (een 30 km-zone). Diverse aanrijdingen met letsel en/of blikschade hebben zich hier voorgedaan.

Aanwezig waren onder andere de wijkregisseurs, gebiedsmanager, politie, gemeente, gebiedscommissie, Veilig Verkeer Nederland en zo’n vijftien à  twintig bewoners en ondernemers. Samen praatten zij over de maatregelen die genomen zijn, genomen moeten worden en welke voor- en nadelen eraan kleven. Het blijkt vooral lastig een effectieve maatregel te vinden die meer voordeel dan nadeel oplevert.

Wegkantradars
In 2014 plaatste de politie een week lang wegkantradars op de westkant van de dijk ter hoogte van nummer 875 en de Dorpshof. Daaruit kwam het volgende naar voren: per etmaal passeerden op dit stuk (tussen de Groene Kruisweg en de Krabbendijkestraat) 2300 voertuigen per etmaal met een gemiddelde snelheid van 45 km per uur. De hoogst gereden snelheid was 115 km per uur. Op het gedeelte tussen de Krabbendijkestraat en tankstation Baris passeerden 1000 voertuigen per etmaal met een gemiddelde snelheid van 36 km per uur. De hoogst gereden snelheid was hier 106 km per uur. Deze metingen kwamen overeen met de metingen die de Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk in 2013 verrichtte.

De verschillende mogelijke maatregelen
Er zijn allerlei maatregelen te bedenken, waaraan echter ook weer nadelen kleven. Zo werkt het aanbrengen van een wegversmalling alleen bij voldoende tegenliggers, kan dit fietsers in de knel brengen en juist gevaar opleveren doordat men dan nog even snel gas geeft om een tegenligger voor te zijn. Dat laatste speelt ook als er nog meer vluchtheuvels aangelegd zouden worden.

De aanleg van verkeersdrempels kan trillingen en daarmee overlast voor de bebouwing veroorzaken en dient altijd in relatie tot het dijklichaam te worden bekeken. Het aanbrengen van ribbelmarkering kan eventueel geluidsoverlast veroorzaken. De maximumsnelheid verhogen naar 50 km per uur (de politie controleert namelijk wel op 50 km p/u-wegen maar niet op 30 km p/u-wegen) heeft allerlei onderzoeken tot gevolg. Dit plan is overigens nog niet door de gemeente onderzocht.

De dijk op enkele plaatsen afsluiten voor verkeer, bijvoorbeeld ter hoogte van de Krabbendijkestraat, zorgt wel voor minder verkeer maar verandert niets aan de snelheid. Ook verslechtert hierdoor de bereikbaarheid en ontstaat er meer druk op omliggende wegen. Hetzelfde geldt wanneer de dijk alleen nog voor bestemmingsverkeer toegankelijk zou zijn.

Het verwijderen van de fietssuggestiestroken kan tot gevolg hebben dat men minder rekening houdt met fietsers. Het plaatsen van flitspalen is een zaak waarover het Openbaar Ministerie gaat en niet de gemeente, omdat de gemeente over de inrichting van de weg gaat en niet over de handhaving van de toegestane snelheid.

Twee mogelijke positieve en goedkope oplossingen
Een oplossing die op de korte termijn mogelijk positief kan uitpakken, is het plaatsen van informatiedisplays. Hierop zien bestuurders direct hun gereden snelheid. Eind september/begin oktober wordt zo’n bord geplaatst ter hoogte van nummer 479, met een meetrichting van west naar oost (Zuiderparkweg naar Langehorst).

Een andere eveneens relatief goedkope oplossing die het rijgedrag positief kan beinvloeden, is een verkeersactie houden waarbij de politie de snelheid meet en bewoners flyers uitdelen, zoals afgelopen dinsdag. Wel dienen er dan steeds voldoende bewoners gemotiveerd te zijn om mee te blijven doen.

Kortom, bij het nemen van maatregelen dient de gemeente met tal van zaken rekening te houden: de belangen van bewoners/ondernemers, de dijkconstructie, de verhoogde kans op (rand)schade, het smalle profiel van de dijk, de bebouwing die op sommige plaatsen kort op de dijk staat, parkeren, de hoeveelheid en het type verkeer, de belangen van de verschillende soorten verkeersdeelnemers, (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen en het budget van de gemeente.

Tot slot
Tijdens de bijeenkomst konden bewoners en ondernemers hun keuze voor een bepaalde maatregel aangeven. In november zal de gemeente bij hen terug komen met concrete voorstellen.