Tijdelijk commissie Integratiebeleid en Pendrecht

Tweede tussenrapportage tijdelijke commissie Onderzoek integratiebeleid
1. Stand van zaken
Meteen na de instemming van de Tweede Kamer op 24 april 20031 met de onderzoeksopzet
en de begroting van de daarbij behorende kosten heeft de tijdelijke commissie Onderzoek
integratiebeleid met voortvarendheid haar werkzaamheden vervolgd. Tegelijkertijd met de
werving van drie stafmedewerkers/onderzoekers werd de aanbestedingsprocedure voor de
aanvullende onderzoeken gestart en werd een aanvang gemaakt met het organiseren en
voorbereiden van informele gesprekken.
Aanvullende onderzoeken
In haar tussenrapportage d.d. 17 april 20032 heeft de commissie aangegeven een zevental
aanvullende (literatuur)onderzoeken te zullen uitbesteden. Een nadere bestudering van het
bronnenonderzoek heeft de commissie echter doen besluiten het aanvullende onderzoek naar
de sociaal-economische positie van allochtonen te laten vervallen.
De overige zes onderzoeken zijn na een korte aanbestedingsprocedure uitbesteed. Het Verwey
Jonker Instituut is belast met de volgende onderzoeken: de SPVA-cijfers, de zelforganisaties,
de emancipatie van vrouwen en meisjes en het doel en samenhang op het deelterrein
Onderwijs. Het onderzoeksbureau QA+ verricht het onderzoek naar de relevante buitenlandse
stedelijke ervaring op het deelterrein Onderwijs en het onderzoek naar de rol van de
overheden in de landen van herkomst.
De rapporten zijn nu in concept gereed. De definitieve onderzoeksrapporten zullen deel
uitmaken van de eindrapportage van de commissie aan de Kamer.
In de tussenrapportage is melding gemaakt van het voornemen van de commissie om in het
kader van het onderzoek naar de buitenlandse stedelijke ervaringen op het deelterrein
Onderwijs een werkbezoek te brengen aan een aantal steden in Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk. Na ampel beraad heeft de commissie besloten af te zien van het werkbezoek
omdat de meerwaarde daarvan in het licht van het rapport van QA+ relatief gering zal zijn.
Informele gesprekken
In de periode van 26 mei tot en met 12 september 2003 heeft de commissie 96 informele
gesprekken gevoerd met 131 personen. Mede op basis van deze informele gesprekken heeft
de commissie de personen geselecteerd die voor een de openbare afronding worden
uitgenodigd.
2. Openbare afronding
Zoals in de eerste tussenrapportage van de commissie is verwoord, zal de openbare afronding
bestaan uit openbare gesprekken en hoorzittingen ter plekke (“in de wijk”).
De openbare gesprekken zullen in de Tweede Kamer en in vier gemeenten worden gehouden.
Vanwege de omvang van haar onderzoek en de beschikbare tijd heeft de commissie moeten
besluiten het aantal te bezoeken gemeenten tot vier te beperken. De commissie heeft de
volgende criteria gehanteerd:
· twee grote en twee middelgrote gemeenten;
· aanzienlijke populatie allochtonen;
· spreiding over het land.
1 Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, nr. 66, blz. 3966
2 Kamerstuk 28 689, nr. 5
Uiteindelijk is de keuze op Amsterdam, Deventer, Rotterdam en Tilburg gevallen.
In de openbare gesprekken in de Tweede Kamer zal het accent op het landelijke
integratiebeleid liggen. Uitgenodigd worden onder anderen oud-bewindspersone n, (oud)
ambtenaren, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.
In de vier gemeenten zal het integratiebeleid, zoals dat daar vorm wordt geven, worden
belicht. Het doel is een beeld te krijgen van de uitvoering en de effecten van het landelijke
integratiebeleid op gemeentelijk niveau. Voor deze gesprekken worden onder meer
uitgenodigd (oud)wethouders, (oud)ambtenaren, vertegenwoordigers van zelf- en
belangenorganisaties, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, schooldirecteuren,
woningcorporaties, allochtone ondernemers en voormalige gastarbeiders.
Naast deze openbare gesprekken in de gemeenten zal de commissie in een buurthuis een
openbare hoorzitting houden. Het doel daarvan is ook de burgers/bewoners een stem te geven.
Op maandag 22 september zullen de openbare gesprekken in de Tweede Kamer aanvangen.
Het laatste gesprek in Den Haag is voorzien op vrijdag 3 oktober. De maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag zijn daarvoor gereserveerd.
Vervolgens zal de commissie Amsterdam op maandag 6 en dinsdag 7 oktober bezoeken.
Tilburg volgt op donderdag 9 en vrijdag 10 oktober, en Rotterdam op maandag 20 en dinsdag
21 oktober. De laatste gemeente die wordt bezocht is Deventer, op donderdag 23 en vrijdag
24 oktober.
Het ziet ernaar uit dat de commissie na afloop van de openbare gesprekken in de gemeenten
nog een aantal openbare gesprekken in de Tweede Kamer zal moeten voeren. Het gaat daarbij
om personen die om agendatechnische redenen niet eerder konden worden ingepland.
3. Planning
Na afloop van de openbare afronding zal de commissie zich geheel wijden aan het schrijven
van haar eindrapport. De planning is erop gericht het eindrapport voor het kerstreces van 2003
aan de Kamer aan te bieden.